Menu
0
Trang chủ » TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI»Thành lập VPĐD» SO SÁNH CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

SO SÁNH CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thành lập VPĐD

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

Điểm giống nhau giữa Chi nhánh và Văn phòng đại diện
- Đều là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp nào đó.

- Không có tư cách pháp nhân

- Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.

- Thừa sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

Điểm khác nhau giữa Chi nhánh và Văn phòng đại diện
Chi nhánh

- Chi nhánh của một doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động trong đơn vị phạm vi ranh giới quốc gia (có thể là ranh giới của huyện, tỉnh, hay của một xã trong lãnh thổ quốc gia)

- Chi nhánh được phép thực hiện các công việc, nghiệp vụ như doanh nghiệp mẹ của mình.

Văn phòng đại diện

- Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, tổ chức.

- Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh liên quan.

Chi Nhánh: là đơn vị phụ thuộc luôn cũng có thể thuê mướn lao động,...và có phạm vi quyền hạn hơn là có thể thực hiện 1 phần/ toàn bộ hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp (như ký hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ của công ty);
VPĐD: Là đơn vị phụ thuộc có thể thuê mướn lao động (hợp đồng lao động), xúc tiến thương mại (hợp đồng quảng cáo sản phẩm,...).....nhưng không được thực hiện hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp;

Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện?
Mỗi mô hình đều có điểm lợi riêng, tùy thuộc theo nhu cầu mà bạn lựa chọn mô hình cho phù hợp. Nếu bạn muốn mở rộng mô hình kinh doanh ở nước ngoài thì nên thành lập văn phòng đại diện. Còn nếu mở rộng kinh doanh ở trong nước thì có thể thành lập chi nhánh. 

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định. Luật sư Doanh nghiệp và Đầu tư nước ngoài sẽ hỗ trợ Quý khách hàng mọi thủ tục thành lập Văn phòng đại diện hay Chi nhánh.

Liên hệ Luật sư: 0932.575030

Luật sư Doanh nghiệp và Đầu tư nước ngoài

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0905.503 518 - 0914 500 518