Menu
0
Trang chủ » Tư vấn pháp luật khác»Tư vấn Hợp đồng» Mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng chuẩn luật

Mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng chuẩn luật

Tư vấn Hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                             …, ngày      tháng      năm 20...

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HỢP ĐỒNG

 

KÍNH GỬI:      - ÔNG TRẦN VĂN – GIÁM ĐỐC

                        - CÔNG TY ...

Chúng tôi, CÔNG TY

Mã số thuế

Địa chỉ:

Đại diện:

Là ..... trong hợp đồng …/HDDV ký với Quý công ty ngày     tháng      năm 20...

Xét rằng:

- Căn cứ 1

- Căn cứ 2

Bởi các lẽ trên chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

- Chúng tôi sẽ tạm ngừng thực hiện hợp đồng số …/HDDV từ ngày …

- Các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ được hõan thực hiện trong thời gian tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng số …/HDDV chỉ kết thúc khi: ................

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh chúng tôi mong muốn các bên sẽ có được sự thống nhất để hợp đồng số …/HDDV được triển khai theo đúng mong muốn đề ra ban đầu giữa hai bên.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                      ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                          (Ký & ghi rõ họ tên)

 

 

Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên quan đến việc tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, do đó thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng rất quan trọng. Khi thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng, bên tạm ngừng phải đảm bảo các điều kiện sau:

✔ Thời gian bắt đầu tạm ngừng phải hợp lý tránh gây thiệt hại cho bên đối tác.

✔ Lý do tạm ngừng phải đúng thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đúng quy định pháp luật nếu các bên không thỏa thuận.

✔ Thời gian tạm ngừng phải cụ thể, ghi rõ ngày kết thúc nếu có, hoặc ghi rõ điều kiện sẽ thực hiện tiếp hợp đồng nếu có.

 

Dịch vụ Luật sư Doanh nghiệp và Đầu tư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tranh chấp hợp đồng hoặc nó chỉ là một sự kiến phát sinh trong quá trình giải quyết hợp đồng. Bên vi phạm nghĩa vụ vin vào quy định được quyền tạm ngừng thực hiện hợp đồng để giảm thiểu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Do vậy tranh chấp hợp đồng khá phức tạp dẫn đến các bên đôi khi không nắm được định hướng xét xử vụ án nếu thực hiện thủ tục khởi kiện.

Luật sư chuyên về hợp đồng của Luật Sư Doanh nghiệp và Đầu tư luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Liên hệ hotline: 0932.575.030

Luật sư chuyên hợp đồng

 

icon1 English

 

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GỌI 0914 500 518 - 0932 575 030